Kinderarbeitsschokolade

Kai Pohl: Kinderarbeitsschokolade (Fotomontage)