pappelschnee            
dtp digitale theorie und praxis
smtp sinnmaschinentextpassagen
cpu chronologie programmatischer unternehmungen
 
  pappelschnee cpu kollwitzpark  
   
 

KOLLWITZPARK
installation <27. april 2002>


kollwitzparklast update: 14. sep 2007