pappelschnee            
dtp digitale theorie und praxis
smtp sinnmaschinentextpassagen
cpu chronologie programmatischer unternehmungen
 
  pappelschnee dtp postrealer brutalismus  
   
 

POSTREALER BRUTALISMUS
animierter text <4. jul 2006>


postrealer brutalismus



last update: 25. apr 2018